Säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Uudenkoiviston Kiinteistönomistajat ry., kotipaikka Porin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Uudenkoiviston kiinteistönomistajien etuja yleensä sekä edistää yhdistyksen jäsenten tietoisuutta yleisistä- sekä varsinkin kunnallisista asioista sekä antaa kaikkea mahdollista apua ja neuvoa kaikissa kiinteistöä koskevista asioista. Yhdistys järjestää jäsenilleen keskustelutilaisuuksia, joissa he voivat esittää omia mielipiteitään kulloinkin esiin tulevissa asioissa.

3 §
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen henkilö, joka yksinään tai jonkun muun kanssa yhteisesti omistaa tai hoitaa kiinteistöä tai kiinteistön osakkeita, omalla tai vuokraamallaan maalla.
Jäseneksi pyrkijän on ilmoittauduttava johtokunnalle, jolla on oikeus hyväksyä tai hylätä anomus. Hylkäävässä tapauksessa on ilmoitettava hylkäämispäätöksen syy.

4 §
Jos jäsen aikoo erota yhdistyksestä on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5 §
Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka muuttuneiden olosuhteiden johdosta ei enää täytä niitä vaatimuksia, jotka jäseneksi pääsemiseen tarvitaan, tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hänen katsotaan vahingoittavan yhdistystä. Erotetulla jäsenellä on 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti vedota asiassaan yhdistyksen kokouksessa, joka tällöin lopullisesti ratkaisee asian.

6 §
Yhdistyksellä on oikeus kutsua sellaisia henkilöitä kunniajäseniksi, jotka ovat osoittaneet erikoista harrastusta yhdistystä kohtaan tai muulla tavoin toimineet huomattavasti yhdistyksen hyväksi.
Samoin yhdistyksen kokous voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi pitkäaikaisen entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi yhdistyksessä olla yksi kerrallaan.

7 §
Jokainen uusi jäsen maksaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun sekä sen jälkeen jäsenmaksua, syyskokouksen kulloinkin määräämän maksuperusteen mukaan, ja on nämä maksut suoritettava rahastonhoitajalle kalenterivuosittain kunakin vuonna ennen vuoden loppua.

8 §
Yhdistys valitsee keskuudestaan johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän muuta (9) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä eroaa kahtena ensimmäisenä vuotena kolme (3) jäsentä ja sen jälkeen joka vuosi aina kolme erovuorossa olevaa. Johtokunta valitaan syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Äänestyksessä ratkaisee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestämistä ei sallita.

9 §
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarpeelliset virkailijat vuodeksi kerrallaan.

10 §
Johtokunta toimii yhdistyksen lain mukaisena hallituksena, hoitaa yhdistyksen asioita ja on vastuussa kaikesta yhdistyksen toiminnasta ja varojen käytöstä.

11 §
Johtokunta kokoontuu niin usein kuin asiat vaativat, puheenjohtajan tai hänen estettynä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta.
Johtokunta on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on saapuvilla.

12 §
Johtokunnan tulee valmistella yhdistyksen kokouksissa keskusteltaviksi tulevat asiat, panna täytäntöön ne asiat ja päätökset, jotka yhdistys on tehnyt.
Hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja ja määrätä niiden käyttämisestä yhdistyksen tarpeisiin.
Johtokunta ei kuitenkaan ole oikeutettu ottamaan lainaa tai tekemään velkaa yhdistyksen nimiin, ellei yhdistys ole sitä tähän valtuuttanut.

13 §
Yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estettynä ollessaan varapuheenjohtaja johtaa puhetta kaikissa kokouksissa ei kuitenkaan yhdistyksen syys- ja kevätkokouksessa.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. Sihteeri pitää kirjaa kaikissa yhdistyksen sekä johtokunnan kokouksissa sekä jättää kunakin vuonna ennen kevätkokousta vuosikertomuksen yhdistyksen puheenjohtajalle.
Rahastonhoitaja huolehtii kaikista yhdistyksen juoksevista rahavarojen hoidosta ja käytöstä ja on vastuussa johtokunnalle. Jäsenkirjuri pitää johtokunnan puolesta jäsenluetteloa ja ottaa vastaan jäsenmaksut.

14 §
Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eivät ole saapuvilla valitsee kokous keskuudestaan puheenjohtajan sitä kertaa varten.

15 §
Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous helmi-maaliskuussa ja käsitellään niissä seuraavat asiat:

Syyskokouksessa:

Kevätkokouksessa:

16 §
Yhdistyksen muita kokouksia pidetään johtokunnan päätöksen mukaan tai jos yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii.
Tällainen pyyntö on tehtävä kirjallisesti johtokunnan puheenjohtajalle, sekä siinä on mainittava ne asiat minkä vuoksi kokousta halutaan.
Puheenjohtajan on neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisen pyynnön saatuaan kutsuttava yhdistyksen jäsenet käsittelemään pyynnössä mainitut asiat.
Näissä kokouksissa saadaan päättää ainoastaan niistä asioista joita kirjelmässä on pyydetty sekä sellaisista kiireellisistä asioista, joita johtokunta esittää, ei kuitenkaan yhdistyslain 24 §ssä mainituissa asioissa, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.

17 §
Yhdistys kutsutaan koolle kirjallisella kutsulla jäsenille tai sanomalehti-ilmoituksella 10 vuorokautta ennen kokousta.

18 §
Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

19 §
Muutoksia näihin sääntöihin, samoinkuin yhdistyksen purkamista koskeva päätös voidaan tehdä vain siinä tapauksessa että neljä viidesosaa (4/5) kokouksessa läsnäolevista jäsenistä sen hyväksyy ja kokouskutsussa on asiastas nimenomaan mainittu.
Nämä päätökset ovat lopullisia vasta sen jälkeen kun kaksi, vähintään neljätoista (14) vuorokauden väliajalla pidettyä kokousta on ne hyväksynyt.

20 §
Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen jäljelle jääneet varat yhdistyksen päättämällä tavalla Uudenkoiviston kiinteistöomistajain hyväksi tai voidaan luovuttaa sellaiselle rekisteröidylle yhteisölle, jonka katsotaan toimivan kiinteistönomistajain etua silmälläpitäen.

21 §
Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaki määrää.